Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. Jag förstår

Generella villkor

Allmänt
Dessa villkor gäller alla köp av produkter som säljs av Rautamo Wheel Fashion AB (RAUTAMO) till återförsäljare. RAUTAMO reserverar sig för felskrivningar på web tryckt material eller övrig kommunikation.

Beställning
Beställning ska lämnas till RAUTAMO via hemsida, telefon eller mejl. Efter mottagande av beställningen har RAUTAMO tre arbetsdagar på sig att hantera din beställning. Under acceptfristen är beställningen bindande för dig som kund. RAUTAMO kan inte garantera att de varor du har beställt finns i lager. RAUTAMO reserverar sig för slutförsäljning av Produkter.

Priser
Gällande prislista publiceras på RAUTAMOs hemsida. RAUTAMO förbehåller sig rätten att när som helst – oberoende av orsak och med omedelbar verkan ändra priser. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (25%) om inte annat anges. RAUTAMO reserverar sig för felaktig information på hemsidan eller i tryckt material påverkad av tekniska eller mänskliga fel.

Leveransvillkor
Produkterna levereras fritt från RAUTAMOs lager. Kund bär risken för skador efter det att produkterna lämnat RAUTAMOs lager. Kund betalar frakt om annat ej angetts i separat avtal. Beräknad leveranstid meddelas vid orderbekräftelse. Leveranstiden kan påverkas av tillfälliga slutförsäljningar eller oförutsedda händelser. Om kund har obetalda fakturor till RAUTAMO förbehåller sig RAUTAMO rätten att stoppa leveranser tills betalning har skett. Samtliga varor säljs utan returrätt.

Fraktvillkor
Kostnad för frakt tillkommer alltid. Fraktkostnad varierar beroende på vikt, storlek och antal samt till vilken ort leveransen sker.

Export
Vid försäljning till kund utanför Sverige ansvarar kund ensam för alla tillkommande kostnader t.ex, tull, skatt och andra avgifter. Kund ansvarar för att myndighetskrav i respektive land uppfylls.

Reklamation och returer
Gods ska undersökas och godkännas vid leverans. Om leveransen är felaktig eller bristfällig skall detta omedelbart, och senast 5 dagar efter mottagande. meddelas RAUTAMO. Felaktiga produkter ska omedelbart returneras till RAUTAMO. Vid retur ska originalförpackning användas med tillhörande emballage. Returnerade varor skall också vara väl rengjorda och inte ha repor eller monteringsskador.

Betalningsvillkor
Standard 10 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta tills dess att betalning sker. RAUTAMO förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning.

Äganderättsförbehåll
RAUTAMO förbehåller sig äganderätten tills dess att full betalning för respektive order har erlagts.

Garanti
Rautamo lämnar 1 års garanti. I de fall tillverkaren lämnar en längre garanti, erbjuds ni självfallet samma garantilängd. Förbrukningsvaror samt tillbehör följer tillverkarens garanti som kan vara kortare än ett år.
Garantin gäller fel på funktion och/eller ytfinish som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid/eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas.
Garanti gäller ej om våra produkter använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm). Monteringskostnader ersätts ej.

Immateriella rättigheter
Alla rättigheter till varumärken, text, bilder, illustrationer i tryckt material och av webmaterial tillhör RAUTAMO eller tredje part. Kopiering av webmaterial eller av tryckt material får inte ske. Inte heller får någon av de immateriella rättigheter som exponeras via vårt tryckta material eller webmaterial nyttjas eller kopieras utan rättighetshavarens särskilda skriftliga medgivande. Kund svarar för att produkterna inte gör intrång i patent eller andra immateriella rättigheterna på de marknader där kunden verkar. RAUTAMO påtar sig inget ansvar i detta hänseende,

Ändring av villkor
Dessa villkor (beställning, leverans och retur) gäller tillsvidare. RAUTAMO äger rätt att när som helst ändra villkoren utan vidare förbehåll.

Ansvarsbegränsning
RAUTAMO ansvarar inte för skador som uppstått vid användning vid tävling eller liknande sammanhang (bankörning, förarutbildning, halkbana mm.), skada som uppstått på grund av modifiering av fordon som ej är godkänt, indirekta skador eller följdskador kopplat till produkt. RAUTAMO ej är ansvarigt för förlust av inkomst, skador på person, fordon, maskiner eller däck. RAUTAMOs ansvar för skada är alltid begränsat till det ett belopp motsvarande produktens försäljningspris enligt faktura. RAUTAMO har inget ansvar för skador eller brister som uppkommit under transport. RAUTAMO ersätter inte vid felaktiga produkter - monteringskostnader. Bestämmelserna ovan om ansvarsbegränsning gäller inte i den mån annat följer av tvingande lagstiftning.

Force Majeure
RAUTAMO är inte ansvarigt för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, systemfel, allmän varubrist, knapphet på transportmedel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, blockad, lockout, bojkott, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar RAUTAMO fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till en onormalt hög kostnad.

Tolkning av villkoren
Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav.

Tvist
Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Sverige.
Sekretess, personuppgifter och marknadsföring
När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning samt vid tecknande av försäkring.
Personuppgiftsansvarig är vi, Rautamo Wheel Fashion AB, 556701-1084, Box 214, 59823 Vimmerby, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.
Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Rautamo strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Rautamo åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till Kundservice på telefon 0492-564150.


Kontakt och övrig information
Länkar på rautamo.se möjliggör att ni lämnar vår server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av oss och vi bär således ingen som helst ansvar för innehållet på dessa webbplatser.


Rautamo Wheel Fashion AB
Box 214
59823 Vimmerby
anyone@rautamo.se
0492-564150